ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการประชุมและการดำเนินกิจการของ คกก. กกท. คกก. บริหารกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2566
...

ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการประชุมและการดำเนินกิจการของ คกก. กกท. คกก. บริหารกองทุนฯ และคณะอนุกรรมการ พ.ศ. 2566

ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการร่วมดำเนินโคงการของ กกท พ.ศ. 2565 (ฝ่ายธุรกิจกีฬา)
...

ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการร่วมดำเนินโคงการของ กกท พ.ศ. 2565 (ฝ่ายธุรกิจกีฬา)

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๗ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๑๗ ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินฯ รายได้เงินนอกงบประมาณ 2553 (ฝ่ายธุรกิจกีฬา)
...

ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินฯ รายได้เงินนอกงบประมาณ 2553 (ฝ่ายธุรกิจกีฬา)

ระเบียบการลาของพนักงาน 2558 รวมแนบท้ายตารางแล้ว(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ระเบียบการลาของพนักงาน 2558 รวมแนบท้ายตารางแล้ว(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ระเบียบว่าด้วยค่าล่วงเวลา พ.ศ.2554(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ระเบียบว่าด้วยค่าล่วงเวลา พ.ศ.2554(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ระเบียบ กกท. ว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551
...

ระเบียบ กกท. ว่าด้วยการใช้งานคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2551

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัส พ.ศ.2549(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินโบนัส พ.ศ.2549(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ระเบียบการคัดเลือกเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติและเยาวชน 2546(ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ)
...

ระเบียบการคัดเลือกเจ้าภาพกีฬาแห่งชาติและเยาวชน 2546(ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ)

ระเบียบว่าด้วยเข็มวิริยะ2546(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ระเบียบว่าด้วยเข็มวิริยะ2546(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

หน้า 1/5 (44 รายการ)