กองคดี

งานคดี

 • ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • ตรวจสอบ ควบคุม รวบรวมข้อมูล แสวงหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินคดีจากฝ่ายและสำนัก เพื่อให้ กกท. เป็นโจทก์ฟ้องคดีหรือต่อสู้คดีเมื่อถูกฟ้องเป็นจำเลย ทุกชั้นศาล
 • ดำเนินการจัดส่งเรื่องคดีความ ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา ตรวจสอบ ควบคุม ดูแลการดำเนินคดีใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาล ตามกฎหมาย

งานนิติการ

 • ควบคุม ดูแลการดำเนินคดีของ กกท. ในชั้นการเสนอข้อพิพาท การยื่นคำคัดค้านเพื่อต่อสู้คดีในชั้นการพิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด ของอัยการสูงสุด และในชั้นคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติ ข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐแลแะการดำเนินคดี เพื่อให้เป็น ไปตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
 • ควบคุม กำกับ ดูแลการพิจารณาดีความ หรือวินิจฉัยปัญหากฎหมาย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 และระเบียบของทางราชการ
 • ควบคุม ดูแลการบังคับใช้มาตรการทางปกครอง เพื่อบังคับให้เจ้าหน้าที่ ชำระหนี้ให้แก่ กกท. ตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ควบคุม ดูแลการบังคับคดีแพ่ง หรือคดีความอื่นที่มีความจำเป็น ต้องดำเนินการบังคับคดีตามกฎหมาย เพื่อให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่ กกท. ตามคำพิพากษาหรือดำเนินการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด

กองพัฒนากฎหมาย

งานพัฒนากฎหมาย

 • เผยแพร่กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศต่างๆ
 • ตรวจร่างหนังสือ สัญญา คำสั่ง ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับให้เป็นไป ตามหลักกฎหมาย
 • การอบรมสัมมนาความรู้ด้านกฎหมาย จัดทำคู่มือมาตรฐานด้าน กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ให้คำปรึกษาและให้ความเห็นด้านกฎหมายการวินิจฉัยตีความ
 • ศึกษา ปรับปรุง พิจารณาร่างแก้ไขข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่งและ ประกาศต่างๆ

งานบริหารและกำกับติดตามกฎหมาย

 • การกำกับดูแล ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไป ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และคำสั่ง รวมทั้งบริหาร และติดตามกฎหมายในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • กำกับ ดูแล ตรวจสอบ ให้คำแนะนำ ปรับปรุงแก้ไขในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของงานที่รับผิดชอบ
 • รวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำสรุปชี้แจงข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานหรือ องค์กรที่มีหน้าที่ตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมาย

กองทะเบียนสมาคมกีฬา

งานทะเบียนสมาคมกีฬา

 • บริหารจัดารฐานข้อมูลของสมาคมกีฬาทั่วไปที่ตั้งอยู่นอกกรุงเทพมหานคร และสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
 • กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินกิจการของสมาคมกีฬาทั่วไป ที่ตั้งอยู่นอกกรุงเทพมหานครและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ให้เป็นไป ตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬา รวมถึงเสนอความเห็นเกี่ยวกับการออก คำสั่งต่อคณะกรรมการหรือกรรมการสมาคมกีฬา ในการแต่งตั้ง ระงับการปฏิบัติ
 • กำกับ ดูแล การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา จดทะเบียนแก้ไขหรือ เพิ่มเติมข้อบังคับสมาคมกีฬา
 • จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬาขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือ การเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมกีฬา การออกใบแทนใบสำคัญ การจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา และการเลิกสมาคมกีฬาของ สมาคมกีฬาที่ตั้งอยู่นอกกรุงเทพมหานครและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด
 • ให้คำปรึกษาในเรื่องการดำเนินการของสมาคมกีฬาทั่วไปที่ตั้งอยู่ นอกกรุงเทพมหานครและสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด

งานทะเบียนสมาคมกีฬาประจำกรุงเทพมหานคร

 • บริหารจัดการฐานข้อมูลของสมาคมกีฬาทั่วไปที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”
 • กำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบการดำเนินกิจการของสมาคมกีฬาทั่วไป ที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานครและสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬา
 • รับคำขอการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา จดทะเบียนแก้ไขหรือเพิ่มเติม ข้อบังคับสมาคมกีฬา จดทะเบียนการแต่งตั้งกรรมการสมาคมกีฬา ขึ้นใหม่ทั้งชุดหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการสมาคมกีฬา การออก ใบแทนใบสำคัญการจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา และการเลิก สมาคมกีฬาของสมาคมกีฬาที่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร และสมาคมกีฬา ที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”
 • รับคำขอการอนุญาตใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”