ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตาม พ.ร.บ. กกท. พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๖
...

ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตาม พ.ร.บ. กกท. พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2566
...

ประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2566

ประกาศคณะกรรมการ กกท. ว่าด้วยการกำหนดบุคลากรกีฬา 2559
...

ประกาศคณะกรรมการ กกท. ว่าด้วยการกำหนดบุคลากรกีฬา 2559

ประกาศว่าด้วยการจดทะเบียนสมาคมกีฬา พ.ศ. 2558
...

ประกาศว่าด้วยการจดทะเบียนสมาคมกีฬา พ.ศ. 2558

ประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. ๒๕๖๓
...

ประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 11) พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. ๒๕๖3
...

ประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 10) พ.ศ. ๒๕๖3

ประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖2
...

ประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 9) พ.ศ. ๒๕๖2

ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕๖2
...

ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 8) พ.ศ. ๒๕๖2

ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖2
...

ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖2

ประกาศกำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๖๑
...

ประกาศกำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า 1/2 (16 รายการ)