ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัย ตาม พ.ร.บ. กกท. พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๖


60
 • 918
 • 1298
 • 25
 • 1
 • 0.06
 • true
 • true
 • true
 • false
 • false
 • true
 • false
 • ../../../../data/knowledges/pdf/2023-11-24-13-11-24_65603e8c54c22.pdf
 • 2
 • auto
< ย้อนกลับ