ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖2
...

ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕๖2

ประกาศกำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๖๑
...

ประกาศกำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. ๒๕๖๑

ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๖1
...

ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ 5) พ.ศ. ๒๕๖1

ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐
...

ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐
...

ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬา ที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๐

ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙
...

ประกาศ เรื่องกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙

ประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา ฉบับที่ 1
...

ประกาศ เรื่อง กำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา ฉบับที่ 1

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาชนิดกีฬาเพื่อออกประกาศกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๑
...

ประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การพิจารณาชนิดกีฬาเพื่อออกประกาศกำหนดชนิดกีฬาที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬา พ.ศ. ๒๕๖๑

หน้า 2/2 (18 รายการ)