ระเบียบ กกท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน2564(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ระเบียบ กกท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าบ้านของพนักงาน2564(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของพนักงาน พ.ศ. ๒๕๖๔(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ระเบียบ กกท. ว่าด้วยการบริหารเงินสะสมของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563
...

ระเบียบ กกท. ว่าด้วยการบริหารเงินสะสมของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2563

ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยวินัย การลงโทษพนักงานฯ พ.ศ. 2562 แก้ไขครั้งที่3 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยวินัย การลงโทษพนักงานฯ พ.ศ. 2562 แก้ไขครั้งที่3 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ประกาศ เรื่อง เครื่องแบบของลูกจ้างการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ประกาศ เรื่อง เครื่องแบบของลูกจ้างการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ระเบียบ คกก. กกท. ว่าด้วยเครื่องแบบผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ระเบียบ คกก. กกท. ว่าด้วยเครื่องแบบผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา 2560
...

ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการส่งเสริมและสนับสนุนกีฬา 2560

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน 2566 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงาน 2566 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว พ.ศ. 2564 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นเพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว พ.ศ. 2564 (ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ระเบียบคณะกรรมการการ กกท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการกีฬาจังหวัดตามมาตรา ๓๐ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ.ศ. ๒๕๖๐
...

ระเบียบคณะกรรมการการ กกท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการได้มา วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่ง ของกรรมการกีฬาจังหวัดตามมาตรา ๓๐ (๔) (๕) (๖) และ (๗) พ.ศ. ๒๕๖๐

หน้า 4/5 (44 รายการ)