ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการ และพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ข้อบังคับ กกท. ว่าด้วยการจ่ายเงินโบนัสคณะกรรมการ และพนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2549(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยเงินค่ารับรอง พ.ศ. ๒๕๔๕ (แก้ไขแล้ว)(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทยว่าด้วยเงินค่ารับรอง พ.ศ. ๒๕๔๕ (แก้ไขแล้ว)(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ข้อบังคับ ฉบับที่ 12ว่าด้วยการบรรจุแต่งตั้ง (แก้ไข พ.ศ. 2544) ฉบับรวมที่เเก้เเล้ว(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ข้อบังคับ ฉบับที่ 12ว่าด้วยการบรรจุแต่งตั้ง (แก้ไข พ.ศ. 2544) ฉบับรวมที่เเก้เเล้ว(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ข้อบังคับ ฉบับที่10 ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงาน(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ข้อบังคับ ฉบับที่10 ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของพนักงาน(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ข้อบังคับ ฉบับที่ 8 ว่าด้วยเงินอุดหนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด
...

ข้อบังคับ ฉบับที่ 8 ว่าด้วยเงินอุดหนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการกีฬาจังหวัด

ข้อบังคับ ฉบับที่ 7 ว่าด้วยเงินอุดหนุนสมาคมกีฬา
...

ข้อบังคับ ฉบับที่ 7 ว่าด้วยเงินอุดหนุนสมาคมกีฬา

ข้อบังคับ ฉบับที่ 6 ว่าด้วยการควบคุมสมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมการกีฬาโดยตรง
...

ข้อบังคับ ฉบับที่ 6 ว่าด้วยการควบคุมสมาคมซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักเกี่ยวกับการกีฬาหรือการส่งเสริมการกีฬาโดยตรง

ข้อบังคับ ฉบับที่ 3 ว่าด้วยการขออนุญาตการอนุญาต และเงื่อนไขในการอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา
...

ข้อบังคับ ฉบับที่ 3 ว่าด้วยการขออนุญาตการอนุญาต และเงื่อนไขในการอนุญาตให้เข้าร่วมการแข่งขันหรือส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา

ข้อบังคับ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการอนุญาตและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”
...

ข้อบังคับ ฉบับที่ 2 ว่าด้วยการอนุญาตและเงื่อนไขในการอนุญาตให้ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย”

ข้อบังคับ กกท.ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโส 2562 (ฝ่ายพัฒนากีฬาเป้นเลิส)
...

ข้อบังคับ กกท.ว่าด้วยการแข่งขันกีฬาอาวุโส 2562 (ฝ่ายพัฒนากีฬาเป้นเลิส)

หน้า 3/5 (44 รายการ)