ระเบียบ กกท. ว่าด้วยเสื้อเบลเซอร์ 2534
...

ระเบียบ กกท. ว่าด้วยเสื้อเบลเซอร์ 2534

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน การรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557 (ฝ่ายการคลัง)
...

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการจ่ายเงิน การรับเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2557 (ฝ่ายการคลัง)

ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2553(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ข้อบังคับ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ. 2553(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ข้อบังคับกีฬาคนพิการ พ.ศ. 2552(ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ)
...

ข้อบังคับกีฬาคนพิการ พ.ศ. 2552(ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ)

ข้อบังคับว่าด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ผู้ตัดสินฯ พ.ศ. 2551
...

ข้อบังคับว่าด้วยค่าตอบแทนวิทยากร ผู้ตัดสินฯ พ.ศ. 2551

ข้อบังคับว่าด้วย มาตรฐานการจ้าง 2551(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ข้อบังคับว่าด้วย มาตรฐานการจ้าง 2551(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ข้อบังคับการจ่ายเงินเพื่อศึกษาเพิ่มเติม ดูงาน พ.ศ.2550(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
...

ข้อบังคับการจ่ายเงินเพื่อศึกษาเพิ่มเติม ดูงาน พ.ศ.2550(ฝ่ายทรัพยากรบุคคล)

ข้อบังคับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550(ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ)
...

ข้อบังคับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550(ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ)

ข้อบังคับกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2550 (ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ)
...

ข้อบังคับกีฬาแห่งชาติ พ.ศ.2550 (ฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ)

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2549 (ฝ่ายการคลัง)
...

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ. 2549 (ฝ่ายการคลัง)

หน้า 2/5 (44 รายการ)